معرفی

مشخصات فردی

زهرا رخشائی

نام - نام خانوادگی : زهرا   رخشائی

پست الکترونیکی : rakhshaeez@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مامایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم پزشکی بابل

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مامایی-بهداشت مادر و کودک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مامائی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مامائی

محل خدمت : مجتمع پرستاری و مامائی

مرتبه علمی : مربی

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

زهرا رخشایی
زهرا رخشائی

محل خدمت :
    مجتمع پرستاری و مامائی
مرتبه علمی :
    مربی
^